Algemene voorwaarde betreft installaties uitgevoerd vochtmuren

  1. Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van Het Burgerlijk wetboek betreffende de overeenkomsten of de Contractuele verbintenissen in het algemeen en in het bijzonder. Deze voorzien in de artikelen 1787 tot 1799 van ditzelfde wetboek (‘’ bestekken en aannemingen’’), en door de wet van 14 juli 1991 Op de handelspraktijken en de informatie en bescherming van de Consument. Behoudens uitdrukkelijk geschreven beding zijn enkel Onze algemene voorwaarden van toepassing en wordt elk tegenstrijdig Beding uit de algemene voorwaarden van onze medecontractant voor niet Geschreven gehouden. 2.a. vochtmuren zal alles in het werk stellen om de werken zoals vermeld in het lastenboek / technisch rapport van deze overeenkomst uit te voeren binnen een redelijke termijn vanaf het ogenblik dat zij bij geschrift haar aanvaarding van de werken zal hebben meegedeeld aan de klant. 2.b. De prijzen zijn vast en niet herzien baar gedurende een periode van drie maanden te rekenen vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst. Behoudens bijzondere bedingen opgenomen in het vak ‘’ opmerkingen’’. 3. vochtmuren zal niet gehouden zijn tot uitvoering van deze overeenkomst in geval van overmacht of vreemde oorzaak die worden gelijkgesteld waaronder ongeval aan de productiemachines, brand, overheidsmaatregelen, opeising door het leger, vervoerstaking, staking van haar personeel of van het personeel van haar leverancier of installateur, lock-out, technische werkloosheid, epidemie , gebrek of schaarste van grondstoffen of van vervoermiddelen, overstroming of elke ander moeilijkheid in de fabricatie. 4. vochtmuren, behoud zich het recht voor om het ontwerp en het bestek van elke installatie te wijzigen indien het nodig blijkt o bij de overeenkomst voorziene behandelingen tot een goed einde te brengen. Elke wijziging zal opgenomen worden in het technisch rapport of in het proces-verbaal van definitieve oplevering als gevolg van het akkoord van de klant. 5.De klant verbindt zicht ertoe om aan de vertegenwoordiger en aangestelde van vochtmuren, de vrije toegang tot de lokalen te verschaffen, telkens indien die nodig is om de nodige bezoeken en om de werken tot een goed einde te brengen. 6.Indien vochtmuren, om welke reden dan ook, geen toegang kan hebben tot de lokalen op de afgesproken dag en uur, zal de klant haar de kosten vergoeden veroorzaakt door deze nutteloze verplaatsing. (gewaardeerd op €150 zonder BTW). 7.De klant zal vochtmuren , gratis water en elektriciteit verschaffen nodig om de werken uit te voeren. 8.a. vochtmuren, Behoudt zich het recht voor om deze ogenblik dan ook ( voor of na de aanvang van werken) de structuur van de lokalen ongeschikt zou blijken voor de toepassing van de , saneringstechnieken, of indien het onmogelijk zou blijken om in alle veiligheid toegang te hebben tot welk deel dan ook van voormelde structuur mits gebruik van het normaal door vochtmuren gehanteerde materiaal. In geval deze mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst, voorzien in deze paragraaf , door vochtmuren, wordt uitgeoefend na de aanvang van de werken, zal vochtmuren , zich inspannen om binnen haar mogelijkheden , de schade te herstellen die door de reeds uitgevoerde werken zou zijn veroorzaakt, met uitzondering van deze vermelde paragraag9. 8.b. Indien echter de overeenkomst slecht gedeeltelijk zou worden uitgevoerd, zal vochtmuren, het proportionele gedeelte van de contractprijs ontvangen dat overeenstemt met werkelijk reed uitgevoerde werken. 9. vochtmuren, zal alle nodige voorzorgmaatregelen nemen, om te vermijden dat ze tijdens de werken schade aanricht aan de binnenhuisinrichting van de lokalen, maar ze kan niet instaan voor de onvermijdelijke schade verbonden aan de installatie zoals bijvoorbeeld een kleurverschil tussen de nieuwe en oude voegen of bepleistering op de plaats van de inspuiting tegen opstijgend vocht. Het eventueel afbijten van materiaal van de bedekking om de voeg van het metselwerk zichtbaar te maken, Het verschijnen van vlekken en het loskomen van de binnen –buitenbedekking ten gevolge aan de inspuiting enz… Elke klant van de klant over de uitvoering van de werker door vochtmuren, of door zijn onderaannemers zal het op straffe van verval moeten ingediend worden binnen de acht dagen na het verweten feit en in ieder geval voor het eind oplevering. 10. Op het einde van de werken wordt een proces- verbaal van oplevering opgemaakt en ondertekend door de klant en de vennootschap. In ieder geval, indien er geen proces-verbaal van oplevering ondertekend word zal het zonder voorbehoud betalen van de factuur gelden als proces-verbaal van einde oplevering. 11. De betaling van de werken zal eisbaar zijn op het einde van de werken, hetzij in de speciën ,per cheque of overschrijving. De cheques en overschrijvingen zijn aan order van vochtmuren . De klant zal de betaling verrichten in handen van de machtigde vertegenwoordiger en aangestelde van vochtmuren. De klant moet een exemplaar van de overeenkomst bewaren waarop het betrokken bedrag vermeldt staat en de door kwijting ondertekend is door de vertegenwoordiger die de betaling ontvangen heeft. 12.Gelet op de bestaande beschrijvende documentatie uitgegeven door vochtmuren, waarin de kenmerken en de werking van de door vochtmuren aangeboden oplossing staat beschreven. Zal elke bijkomende bepaling die niet door een bestuurder van vochtmuren, geschreven en ondertekend werd als niet bestande beschouwd worden. 13. De klant mag van vochtmuren niet eisen dat werken uitgevoerd worden om materialen geleverd worden die niet in deze overeenkomst bedongen zijn. 14. Zolang de prijs niet volledig betaald is, blijft vochtmuren volledig eigenaar van het geleverde materiaal dat niet geïncorporeerd is in het gebouw waarvan sprake is de in deze overeenkomst vervatte bestelling. 15. Elke factuur die niet op de vervaldag betaald is zal van rechtswege een interest van 15% opleveren. Elke factuur die niet betaald werd binnen de twee weken na het toesturen van een ingebrekestelling zal verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 75 euro, als forfaitaire en tegensprekelijke schadeloosstelling van de geleden schade. Dezelfde vergoedingen en vertragingsintresten zullen door de ondernemer verschuldigd zijn in geval van tekortkomingen . 16.In geval van eenzijdige contractbreuk zal de partij die voor de contractbreuk aansprakelijk is een forfaitaire en conventionele schadevergoeding van 30% van het globale bedrag van de overeenkomst verschuldigd zijn, onverminderd het recht van vochtmuren in geval van de ongerechtvaardigde nietuitvoering van de overeenkomst. 17.vochtmuren waarborgt haar werk en haar saneringssyteem onder de voorwaarden voorzien in het contract en voor een duur van dertig jaar voor behandelingen tegen opstijgend vocht en voor een duur van vijftien jaar voor kelderdichting Deze overeengekomen waarborgen begint te lopen van de dag waarop de werken voltooid zijn. De klant zal het voorrecht van die waarborg enkel kunnen inroepen, nadat het krachtent de overeenkomst verschuldigde bedrag volledig betaald is. 18.de bedingen van het tussen vochtmuren, en de klant bereikte akkoord zijn volledig in deze overeenkomst vervat, dat door beide partijen moet ondertekend worden. 19. in geval van geschillen zijn enkel de vredegerechten van Gent, de rechtbank van koophandel Gent, rechtbank van Eerste aanleg Gent bevoegd. vochtmuren behoudt zich echter het recht voor de zaak aanhanging te maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de klant